Ekonomika

Ekonomika

Predmet sprostredkúva základné ekonomické pojmy a kategórie, poznatky o podnikateľskej činnosti, o podniku, vecnej a ekonomickej stránke jeho činnosti, organizácií, riadení a finančnom hospodárení s cieľom pripraviť ich na samostatné rokovanie ako pracovníka, tak aj potencionálneho podnikateľa v danom študijnom odbore.